حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : علی جلائیان اکبرنیا
پديدآورنده : محمّدرضا محمدی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 20

چکیده :

مکاتب مختلف تلاش میکنند نوعی از سبک زندگی را بر اساس مبانی و ایدئولوژی خویش ارائه کنند. اسلام نیز با محوریت قرآن و عترت، سبک زندگی اثربخشی را عرضه میکند. در نسخه ارائه شده از سوی اسلام زن جایگاه ویژه و اثربخشی دارد و حفظ کرامت وی در ایفای این نقش بسیار مؤثر است. امامان معصوم(ع) و از آن میان امام رضا(ع) حرمت و کرامت بانوی مسلمان را در منظومه فکری اسلام به روشنی ترسیم کرده اند. این پژوهش در پی آن است که تصویر ارائهشده از سوی امام رضا(ع) برای یک بانوی مسلمان را از لحاظ حرمت و کرامت واکاوی کند. شناخت کرامت و جایگاه زن در جامعة اسلامی از آن روی ضرورت دارد که باعث هویت بخشی به زن مسلمان و دوری از سرسپردگی به فرهنگ های غیردینی میشود. جُستار حاضر کرامت واقعی زن را در عملی کردن و سر سپردن به دستورات دین دربارۀ خود، خانواده و جامعه میداند و معتقد است زن و مرد در خلقت مساوی اند، اما روحیه لطیف و حساس زن حراستی ویژه میطلبد. کرامت زن به دست خود و اجتماع حفظ میشود و چگونگی تعامل فردی و اجتماعی با وی در این زمینه بسیار مؤثّر است. زن با توجّه به ساختار روحی و جسمی خاص از شخصیتی ویژه برخوردار است. نوع نگرش به زن، حضور وی در جامعه، ازدواج، روابط با همسر، شغل و تأمین مالی از مسائل مهمّی است که چگونگی حفظ کرامت زن در هر یک از آنها از سوی امام هشتم ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :زن، کرامت، خانواده، سبک زندگی، امام رضا)ع