برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مرتضی حسینی شاهرودی
پديدآورنده : معصومه رودی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 37

چکیده :

اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. امام رضا (ع) در مناظره های مختلف خود با عمران صابی، جاثلیق، سلیمان مروزی و مرد زندیق در مرو، دلایلی برای وجود خداوند برشمردند. این مقاله با تحلیل فرمایش های امام(ع) در آن مناظره ها، به دنبال اشاره های احتمالی ایشان به برهان های اثبات وجود خداوند است. براساس نتایج بررسی حاضر، برهان های حدوث، حرکت، نظم، امکان و وجوب و صدیقین از برهان های مورد اشارة امام(ع) بودند. حتی بعضی از عبارتهای مورد استفادة ایشان طوری بیان شده اند که به اعتبار گوناگون، ناظر بر برهان های مختلف است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)، برهان، حدوث، حرکت، نظم، امکان و وجوب، صدیقین، مناظره ها