چیستی «رفق» در حیطه مسئولیت‌های خانواده از منظر حدیث؛ و تعیین شاخص‌های زوج

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : عبد الله عمادی
پديدآورنده : عباس پسندیده

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 28

چکیده :

پژوهش حاضر،‏ پژوهشی در حوزه اخلاق کاربردی و روان‌شناسی است که با هدف عملیاتی‌سازی یکی از مفاهیم اخلاقی در حیطه‌ای خاص،‏ صورت گرفته است. در این پژوهش،‏ با استفاده از روش توصیفی- تحلیل محتوا و گردآوری کتابخانه‌ای،‏ تلاش شده تا ماهیت رفق در حیطه مسئولیت‌ها و تکالیف همسران،‏ تحلیل و شاخص‌های «رفق» زوج در آن حیطه تعیین گردد. بر این اساس،‏ با بررسی روایات رفق در منابع اسلامی و توجه به مطالعات میان‌رشته‌ای خانواده یعنی اخلاق،‏ فقه و روان‌شناسی،‏ مسئولیت رفق آمیز با سه ویژگی تعریف شد و تعداد پانزده شاخص در سه حیطه تأمین اقتصاد،‏ امنیت و رشد خانواده به عنوان مسئولیت‌های زوج به دست آمد. بدین معنی که می‌توان شاخص‌های مذکور را معرف و نشانه رفق و همچنین الگوی کاربست آن در بعدی از روابط بین همسران از منظر روایات تلقی نمود.

کلیدواژه‌های مقاله :مسئولیت‌ها ، شاخص‌ها ، رفق ، همسران ، اخلاق خانواده