جايگاه «تفريح و سرگرمي» در سبك زندگي رضوي و تأثير آن بر تمدن سازي

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : جواد ایروانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 23

چکیده :

ازجمله نيازهاي آدمي، نياز به تفريح سالم است كه براساس آموزه هاي ديني و سبك زندگي رضوي، بخشي از زمان مسلمانان را به خود اختصاص مي دهد. با اين حال، افراط در لذت جويي و سرگرمي، از مصاديق لهو و لغو و نيز اتراف و تن پروري، از آسيب هاي تفريح ناسالم به شمار مي رود. به همین دلیل در سيره و سخنان امام رضا (ع) بر پرداختن به تفريح سالم و حلال در چارچوب موازين شرعي و به اندازه تأکید شده است. نكتة جالب در سبك زندگي رضوي، توجه دادن فرد به شخصيت والا و اهداف متعالي انساني است تا جايگاهش را بالاتر از آن بيند كه به كارهاي بیهوده دست يازد. از سوي ديگر، بر پرهيز از مصارف زائد، تشريفاتي و تجملاتي با هدف تفريح و سرگرمي نیز به عنوان نمودهاي قناعت تأكيد شده است. نكتة قابل توجه در اين عرصه، تأثير منفي افراط در لذت جويي و زياده روي در تفريح و سرگرمي و رفاه طلبي عمومي بر ايجاد تمدن و بقاي آن است، طوریكه به گفتة ويل دورانت، اين خود يكي از علل افول تمدن بزرگ اسلامي پس از سدة هفتم بوده است. مسئلة اصلی نوشتار حاضر، تبیین حد و مرز تفریح سالم و نقش آن در تمدن سازی در پرتو آموزه های رضوی است. روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای و شیوة بررسی، توصیفی - تحلیلی است.

کلیدواژه‌های مقاله :تفريح سالم، لهو و لغو، اتراف، تمدن اسالمي