بررسی سخن «الجنه تحت اقدام الامهات»

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : پرویز رستگار
پديدآورنده : محمدتقی رحمت‌پناه

سال / شماره پیاپی / صفحه 129-152

چکیده :

افزون بر آیات قرآن، روایات بسیاری در منابع شیعه و سنی دربارۀ مادر و جایگاه ارزنده‌اش بازگو شده است. یکی از فراگیرترین سخنانی که به عنوان سخنی از حضرت رسول(ص) گزارش شده، فراز «الجنه تحت أقدام الامهات» است. نوشتار پیش‌رو نگاهی است به سند و متن این فراز. شگفت است سخنی به این اندازه پرآوازه، جایگاهی در منابع ارزشمند شیعه و سنی ندارد. پس از بررسی‌های انجام‌گرفته در سند و متن این فراز، روشن شد که این فراز را دو عامل جعل حدیث و نقل به معنا در منابع سنی سامان داده‌اند و سند و متنی ساخته و پرداخته شده که سازندگانش به ویژگی‌های کذاب و مجهول بودن نامبردارند.
برآیند پایانی پژوهش، نپذیرفتنِ این فراز به عنوان سخنی از سخنان حضرت رسول(ص) است.

کلیدواژه‌های مقاله :الجنه تحت اقدام الامهات، بررسی سندی، بررسی متنی، جعل حدیث، نقل به معنا.،