تاريخ : شنبه 1395/4/5
کد خبر: 52038
آغاز سال نو برای انسان روزه‌دار

آغاز سال نو برای انسان روزه‌دار

در حقیقت از شب قدر، انسان مؤمن روزه دار، سال نوی را آغاز میکند،
مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری در مورد شب قدر و ماه مبارک رمضان

برادران عزیز، خواهران عزیز! قدر این ماه رمضانی را که الان در آن هستیم، بدانیم. هزاران هزار ماه رمضان در طول تاریخ آمده و رفته؛ هزاران هزار ماه رمضان خواهد آمد که من و شــما در آن ماه رمضان نیستیم؛ حاال در بین این میلیاردها ماه رمضان تاریخ، ما در چند ماه یا چند ده ماهش هستیم، توفیق به ما داده شده که حاال بیست ماه، سی ماه، پنجاه ماه، شصت ماه رمضان را از دورهی تکلیف تا آخر عمرمان در بین این مجموعهی ماه رمضانهای تاریخ ]حضور[ داشته باشیم؛ خب، همینها را قدر بدانیم. پارسال در همین ماه رمضان، کسانی بودند از دوستان ما و از نزدیکان ما که امسال نیستند.
ِ نمیدانیم سال دیگر کدام از ما خواهیم بود، کدام نخواهیم بود؛ این ماه رمضان را قدر بدانید. ماه استغفار است، ماه توبه است، ماه تذکر است، ماه توجه به خدای متعال است، ماه عبادت است، ماه گریه است، ماه دلبستن به معنویات است. ۲۵/۳/۹۵


۱ .قدر ماه رمضان را بدانیم
»باید مراقبت کنیم؛ باید نظارت کنیم بر خودمان، بر مجموعهمان، انگیزهمان را افزایش بدهیم، کارمان را متراکمتر کنیم، پُرکاری، پرهیز از لغزشگاهها، خالصه در یک جمله تقوا؛ تقوا. تقوا -که در ماه رمضان ]بهعنوان[ فلسفه و غایت روزه شناخته شده- به همین معنا است. تقوا یعنی مراقبت از خویش؛ دائم باید مراقب خودمان باشیم. پس قدر ماه رمضان را بدانیم. ۲۵/۳/۹۵»

۲ .طبيب خودتان باشيد
»طبيب خودتان باشيد. بهترين كســىكه میتواند بيماریهای روحی را تشخيص دهد، خودمان هستيم. سر هرکس را انسان کلاه بگذارد؛ از هرکس که پنهان کند، با خودش که دیگر نمیتواند! روى كاغذ بنويسيد حسد، بخل، بدخواهى، تنبلى، بدبینی؛ رمضان فرصتیست كه يكى يكى اينها را رفع كنيم. این بیماریها مهلک خواهد شد؛ هالک معنوی و واقعی. ۴/۱۲/۷۱»

۳ .بايد از خدا با اصرار بخواهيد
»يك شرط استجابت دعا اينست كه آن را باتوجه بخواهیم. گاهي لقلقه زبان، جمالتي چون "خدايا مارا بيامرز"، "خدايا به ما سعه رزق بده" و ... است. ۱۰سال اينطور دعا ميكنيد، مستجاب نميشود. بايد تضرع كنيد. بايد از خدا با اصرار بخواهيد. باز بخواهيد و باز بخواهيد.
۲۸/۱۱/۷۳»

۴ .همين »يا الله » شما لبيكي به دنبال خواهد داشت »
هيچ دعايي بي استجابت نيست. استجابت به معناي اين نيست كه خواسته انسان حتما برآورده شــود. استجابت، توجه و التفات خداست؛ ولو آن خواستهاي كه داريم تحقق هم پيدا نكند؛ اما همين »يا الله« شما بيگمان لبيكي به دنبال خواهد داشت. ۱۹/۴/۷۹»

۵ .یک گناه هم، یک گناه است
»مراقب باشید، اینکه خدا باب توبه را باز کرده، خیال نکنید گناه، چیز کم و کوچکی است. همین دروغگویی و غیبت، همین ظلم کردن -ولو با یک کلمه- گناهان کوچکی نیست. لازم نیست که انسان سالهای متمادی غرق گناه باشد تا احساس گناه کند. یک گناه هم، یک گناه است. ۲۸/۱۰/۷۵»

۶ .اين «من » انسانها را بيچاره ميكند
«هر چيزي را از خدا بخواهيد؛ حتي بند كفش را، حتي كوچكترين اشياء را و حتي قوت روزانه خود را. بگذاريد اي ِ ن من دروغين عظمت يافته در سينه ما -كه ميگوييم «من« و خيال ميكنيم مجمع نيروها  ما هستيم- بشكند. اين »من« انسانها را بيچاره ميكند. ۲۸/۱۱/۷۳»

۷ .همه خود را برای مبارزه با فقر موظف بدانند
»در دعای ماه رمضان میگوییم: اللهم اغن کل فقیر... این دعا فقط برای خواندن نیست؛ برای این اســت که همه خود را برای مبارزه با فقر موظف بدانند. همه باید خود را موظف به مواســات بدانند.
مواسات یعنی هیچ خانواده مســلمان و هم میهن و محرومی را با درد و محرومیت تنها نگذاریم؛  به سراغ آنها برویم و دست کمک به سویشان دراز کنیم. ۱۵/۹/۸۱»

۸ .شما بر روی محیط اثر بگذارید
»ما در مســیر زندگی، آنجایی که با وسوســه ها مواجه میشویم؛ وسوسه پول، وسوسه شــهوات، وسوســه مقام، وسوسه رفاقت، ساییدگی پیدا میکنیم؛ مراقب باشید سایش اعتقادی پیدا نکنید، شما بر روی محیط اثر بگذارید، نگذارید آن محیط اگر بد است، روی شما اثر بگذارد. ۶/۹/۹۳»

۹ .گناه سقوط: بيچاره مردم، همه مشغول گناهند!
»اگر همين آدمىكه هيچ گناهى نميكند، وقتىكه ميان مردم راه ميرود، بگويد: بيچاره مردم، همه مشغول گناهند، ولى ما الحمدلله خودمان را نگهداشتيم و گناه نميكنيم؛ اين خودش يك گناه و تنزل و سقوط است و استغفار لازم دارد. ۸/۱۰/۷۵»

۱۰ .شب قدر، آغاز سال نو
»در حقیقت از شب قدر، انســان مؤمن روزه دار، سال نوی را آغاز میکند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای او از سوی کاتبان الهی نوشته میشود. انسان وارد یک سال نو، مرحله ی نو و در واقع یک حیات نو و ولادت نو میشود. در راهی به حرکت در میآید، با ذخیره ی تقوا این راه را طی میکند. ۲۹/۶/۸۸»

۱۱ .همنشینی با ملائکه و روح امین
»در ماه رمضان برای ما خاکیان و زمینیان چه سعادت بزرگی است که با ملائکه ّ ی الهی و با روح امین همنشین بشویم: »تنزل الملائکة والروح  فیها باذن ربهم. لیله القدر در ماه رمضان، شب همنشینی خاکیان با فرشتگان ملأ اعلاست. ۲۴/۸/۸۳»

۱۲ .بهترین اعمال در شب قدر دعاست
در ســاعتهای کیمیایی لیلةالقدر، بندهی مؤمــن باید حداکثر استفاده را بکند. بهترین اعمال در این شــب، دعاست. احیاء هم برای دعا و توسل و ذکر اســت. نماز هم - که در شبهای قدر یکی از مستحبات است - در واقع مظهر دعا و ذکر است. ۲۹/۷/۸۴»

منبع :khamenei.ir
خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :