تاريخچه بحث عدل

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا نوروزی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

نگارنده پس از اشاره مختصر به تاریخ مباحث عدل الهی در اندیشة دانشمندان مسلمان، به معنای عدل از نظر اهل لغت، متکلمان و فیلسوفان می‌پردازد. آنگاه کلیات دیدگاه‌های شانزده تن از دانشمندان مسلمان، از سدة چهارم تاکنون، در مورد عدل الهی را به اختصار بیان می‌کند، همچون: شیخ مفید، سید مرتضی، میرزا حسن لاهیجی.

کلیدواژه‌های مقاله :بحث عدل الهی - تاریخچه؛ معنای عدل الهی؛ عدل الهی - دیدگاه‌های دانشمندان؛ شیخ مفید؛ سید مرتضی؛ لاهیجی، حسن.