منشأ اختلاف اشياء و عدل الهى

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمد بیابانی اسکویی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

نگارنده، عدل الهی را بر اساس لغت و حدیث معنا می‌کند، راه شناخت جایگاه اشیاء را بر اساس روایات نشان می‌دهد، آنگاه امتحان و تکلیف و استدراج را به عنوان سه عامل مهم اختلاف اشیاء بر می‌شمارد، بر امتحان و تکلیف پیشین و عرضه ولایت به عنوان عامل اختلاف در دنیا تأکید می‌ورزد؛ آنگاه "ماء" را به عنوان جوهر اصل همه مخلوقات می‌شناساند و مهمترین عامل تعیین کننده تفاوتها را مشیت و تقدیر الهی می‌داند.

کلیدواژه‌های مقاله :اختلاف اشیاء؛ امتحان؛ تکلیف؛ استدراج؛ عرضة ولایت؛ ماء؛ مشیت الهی؛ تقدیر الهی.