معرفی کتاب خدا، اختیار و شر

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : سمیه خلیلی آشتیانی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

مسئله شر، به معنای عام یکی از مسائلی است که از گذشته تا حال، اندیشة آدمی را به خود مشغول داشته است. زندگی انسان، از آغاز با تلخی‌ها و ناکامی‌ها و شادی‌ها و کامیابی‌ها همراه و ممزوج بوده است، و این انسان دانست که حیات بدون شر و بدی و سراسر نیکی، آرزویی دست نیافتنی است.
رویارویی انسان با مسائل دردناک و اندوهبار زندگی، پرسش‌هایی در ذهنش پدید آورد که تا امروز هنوز تازه و جدیدند؛ حقیقت اموری که در نظر ما در زمرة شرور و بدی‌ها قرار می‌گیرد، چیست؟ آیا خیر و شر از منبع واحدی بر می‌خیزند؟ در این صورت، از چه رو مبدأ نیکی و خیر، وجود شرور را تجویز می‌کند؟ آیا شرور از اصل دیگری برخاسته است؟
در این میان، دغدغه و نگرانی مؤمنان و متألهان بیش از دیگران بوده است، چرا که افزون بر پرسش‌هایی مانند آنچه گذشت، با پرسش‌هایی از سنخ دیگر نیز مواجه‌اند: آیا وجود شرور با اعتقاد به اوصافی همچون عدل و حکمت الهی سازگار است؟ و آیا می‌توان جهان حاوی شر را بهترین جهان ممکنی دانست که خداوند آفریده است، و نظام آن را نظام احسن دانست؟

کلیدواژه‌های مقاله :خدا - اختیار - شر - پرسش