سفینه شماره 50

سفینه شماره 50

فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث / سال سیزدهم / شماره 50 / بهار 1395

عنوان

پدیدآورنده

۱

تاریخچه بحث عدل

محمدرضا نوروزی

۲

بررسی تطبیقی نقش خدای متعال در عالم تکوین، بر اساس دیدگاه فلسفی و ادله نقلی

محمد پارچه باف دولتی، سعید رحیمیان

۳

اهل بیت و مقابله با جبرگرایی

مهدی قندی، مهدیه رجایی

۴

منشأ اختلاف اشیاء و عدل الهی

محمد بیابانی اسکویی

۵

راز تفاوتها

عبدالکریم همایونی

۶

جبر و تفویض در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی

عباس شاه‌منصوری

۷

تعليقات على بن محمد عاملی بر احاديث ابواب عدل

عبدالحسین طالعی

۸

شرح دو جمله از دعای کمیل

سید ابوالقاسم کاشانی

۹

معرفی کتاب خدا، اختیار و شر

سمیه خلیلی آشتیانی