صفات سلبی خداوند - صفحه 1

باب ششم : صفات سلبى

6 / 1

اندازه

۵۲۶۲.امام على عليه السلام :[ خداوند ،] به حد نيايد ، و در شمار نگنجد ، كه ابزارها خود را محدود مى كنند ، و ابزارها به نمونه هايشان اشاره مى كنند . . . و گفته نمى شود كه او حد و پايانى دارد ، چنان كه درباره او از بُريدگى و نهايتى سخن نمى رود ، و چيزى او را در بر نمى گيرد تا بالايش بَرد يا فرودش آورَد .

۵۲۶۳.امام على عليه السلام :به هنگام آفريدن چيزها ، آنها را اندازه داد تا تفاوت او از آفريده ها ، روشن گردد . گمان ها نمى توانند او را با حدود و حركت ها و اعضا و ابزارها اندازه گيرند .

۵۲۶۴.امام على عليه السلام :او را اندازه اى نيست تا بدان منتهى شود .

۵۲۶۵.امام على عليه السلام :به گمان ، درك نمى شود ، و به فهم ، اندازه گيرى نمى گردد ... و به كجايى ، حد نمى پذيرد .

۵۲۶۶.امام على عليه السلام :خجسته است خدايى كه ژرف نگرى انديشه ها ، او را درك نمى كند ، و ژرفكاوى تيزهوشى ها به او نمى رسد ! برتر است آن كه او را نه زمانى شمارش شده هست ، و نه مدّت عمرى معيّن ، و نه صفتى مشخّص .

صفحه از 10