جامعه شناسى - صفحه 12

1 / 4

سرچشمه اختلاف مردم

۵۳۴۰.امام على عليه السلامـ هنگامى كه در نزدش از اختلاف مردمْ ياد شد ـ: بين آنان را سرچشمه سرشتشان فرق نهاده است و اين از آن روست كه آنان ، قطعه اى از خاك شور يا شيرين ، و درشت يا نرم بودند .
آنان بر پايه مشابهت خاكشان به هم نزديك مى شوند ، و بر اساس اختلاف آن خاك ، از هم متفاوت مى گردند . از اين رو ، نيكوچهره اى مى بينى كم خِرد ، يا بلندبالايى كوتاه همّت ، يا نيكوكردارى بدمنظر ، يا خُرد جثّه اى ژرف نگر ، يا نيكوسرشتى بدسيرت ، يا شيفته دلى آشفته خِرد ، و يا زبان آورى دل آگاه .

۵۳۴۱.امام على عليه السلام :شما بر پايه دين خدا برادريد . چيزى جز پليدى جان و بدنهادى بين شما جدايى نمى افكنَد ، و چون تفرقه افكنْد ، به همديگر كمك نمى كنيد ، خيرخواه يكديگر نمى شويد، چيزى به همديگر نمى بخشيد، و همديگر را دوست نمى داريد .

صفحه از 14