جامعه شناسى - صفحه 14

۵۳۴۲.امام على عليه السلام :اگر نادانْ خاموش باشد ، مردمْ اختلاف نمى كنند .

1 / 5

گوناگون

۵۳۴۳.امام على عليه السلام :مردم به روزگار خويش همانندترند تا به پدران خويش .

۵۳۴۴.امام على عليه السلام :ورود مردمان در چيزى ، سرآغاز پيدايش آن چيز است .

۵۳۴۵.امام على عليه السلام :مردم ، چون درخت اند . آبيارى شان همگون ، و ميوه هايشان ناهمگون است .

۵۳۴۶.نهج البلاغة :امام على عليه السلام در توصيف فرومايگان فرمود : « ... آنان كسانى اند كه اگر گِرد آيند ، زيان مى رسانند ، و اگر پراكنده شوند ، سود مى رسانند» .
گفته شد : زيان گِرد آمدنشان را مى دانيم . سودمندى پراكندگى شان چيست؟
فرمود : «پيشه وران ، به كار خود برمى گردند ، و مردم ، به سبب آنان ، بهره مى برند ، همچون رفتن بنّا به سوى ساختمان خود ، بافنده به سوى بافندگىِ خود ، و نانوا به سوى نانوايىِ خود» .

صفحه از 14