روان شناسى (بخش اول - نفس و حالات روحی) - صفحه 6

2 / 3

همگونى روح ها

۵۳۴۹.امام على عليه السلام :جان ها (روح ها) گوناگون اند . هر كدامْ همگون هم باشند ، با هم توافق دارند ، و انسان ها به همگون هايشان متمايل ترند .

۵۳۵۰.امام على عليه السلام :جان ها هر گاه همانند هم باشند ، با هم اُنس مى گيرند .

۵۳۵۱.امام على عليه السلام :انسان پست ، جز از همگون خود پيروى نمى كند و به غير از همگون خود ، متمايل نمى شود.

۵۳۵۲.امام على عليه السلام :انسان هاى شرور ، جز همگون هاى خود را دوست ندارند .

۵۳۵۳.امام على عليه السلامـ در سفارشش به فرزندانش ـ: فرزندان من! دل ها سپاهيان نظام يافته اند . به دوستى به هم مى نگرند و با همين دوستى ، هم سخن مى شوند ، و در دشمنى نيز چنين مى كنند . هر گاه بى آن كه از كسى خيرى به شما رسيده باشد ، احساس دوستى با وى داشتيد ، به او اميدوار شويد،و هر گاه بى آن كه از كسى بدى اى به شما رسيده باشد، احساس دشمنى نسبت به وى داشتيد ، از او دورى جوييد .

۵۳۵۴.الاختصاصـ به نقل از اَصبغ بن نُباته ـ: همراه امير مؤمنان بودم . مردى نزد او آمد و سلام كرد . آن گاه گفت : اى امير مؤمنان! به خدا سوگند كه تو را به خاطر خدا دوست مى دارم ، و همان گونه كه آشكارا تو را دوست مى دارم ، در نهان نيز تو را دوست دارم ، و همان گونه كه آشكارا با ولايت تو خدا را اطاعت مى كنم ، در نهان نيز با ولايت تو اطاعت مى كنم .
در دست امير مؤمنان، چوبى بود. سر چوب را خم كرد. سپس چند لحظه با چوبْ زمين را خراشيد . آن گاه ، سرش را بلند كرد و فرمود : «پيامبر خدا ، هزار حديث به من فرمود كه هر حديثى ، هزار باب داشت ، و [ از جمله آنها اين بود كه ]همانا روح هاى مؤمنان در آسمانْ همديگر را مى بينند و مى بويند و يكديگر را مى شناسند ، و هر كدام يكديگر را شناختند ، با هم انس مى گيرند ، و هر كدام يكديگر را نشناختند ، با هم اختلاف مى كنند . به حقّ خدا سوگند كه تو دروغ مى گويى.من چهره تو را بين چهره ها[ ى آشنا ]نمى شناسم و نام تو را هم بين نام ها نمى بينم» .

صفحه از 10