روان شناسى (بخش اول - نفس و حالات روحی) - صفحه 8

ر .ك : ج 12 ص 153 (شناخت ارواح) .

2 / 4

پيوند برخى خُلقيّات با يكديگر

۵۳۵۵.امام على عليه السلام :هر گاه در كسى خصلتى شگفت ديديد ، انتظار وجودِ مانندهاى آن را هم داشته باشيد .

۵۳۵۶.امام على عليه السلام :شگفت ترين چيزها در انسان ، قلب اوست : دريافت هايى از حكمت دارد و متضادهايى خلاف حكمت . هر گاه اميد بر او عارض شود ، طمعْ او را خوار مى كند ، و هر گاه طمع در او تهييج شود ، حرصْ نابودش مى كند ، و هر گاه نااميدى بر او مستولى شود ، تأسّفْ او را مى كُشد .
هر گاه غضب بر او عارض گردد ، برآشفتن در او شديد مى گردد ، و هر گاه سعادتِ خشنودى به وى روى آورد ، خوددارى را فراموش مى كند . هر گاه ترس به او رسد ، احتياط كارىْ او را مشغول مى سازد ، و هر گاه امنيّت براى او گسترده شود ، غفلتْ او را گرفتار مى كند . هر گاه نعمت به او روى آورَد ، غرورْ او را مى گيرد ، و هر گاه مصيبتى به وى رسد ، بى تابى او را رسوا مى كند .
هر گاه مالى به دست آورد ، بى نيازىْ او را سركش مى كند ، و هر گاه نيازمندى اى به وى رسد ، بلا او را گرفتار مى سازد . هر گاه گرسنگى دامنگيرش گردد ، ناتوانى زمين گيرش مى كند ، و هر گاه در پُر كردن شكم ، زياده روى كند ، پُرى شكم ، راه نفس كشيدنش را مى گيرد .
هر كوتاهى اى براى او زيانمندى مى آورد ، و هر زياده روى اى برايش فساد ايجاد مى كند .

صفحه از 10