روان شناسى (بخش دوم - رفتار) - صفحه 2

2 / 6

نقش ويژگى هاى روحى در رفتارها

۵۳۶۴.امام على عليه السلام :مردم ، گوناگون اند . «هر كس بر گونه خود رفتار مى كند» .

۵۳۶۵.امام على عليه السلام :سرشتت تو را به آنچه با تو مأنوس است ، فرا مى خوانَد .

۵۳۶۶.امام على عليه السلامـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ: حركت در راه كار خير ، براى نيك سرشت ، آسان و هموار است ، و حركت در جهت كار ناشايست براى او سخت و كُند است ، و براى فرد شرور ، ضدّ اين [ حالت ]است .

2 / 7

نقش بزرگْ مَنشى نفْس در اخلاق و رفتار

۵۳۶۷.امام على عليه السلام :هر كس كه براى خودش شخصيتْ قائل است ، آن را با گناه ، خوار نمى سازد .

۵۳۶۸.امام على عليه السلام :هر كس كه براى خودش شخصيت قائل است ، خواسته هايش در پيش او خوارند .

۵۳۶۹.امام على عليه السلام :هر كـس شخصيت دارد ، دنـيا در ديده اش كوچك است .

صفحه از 4