روان شناسى (بخش سوم - عوامل خودسازى) - صفحه 1

2 / 9

عوامل خودسازى

2 / 9 ـ 1

مبارزه

۵۳۷۹.امام على عليه السلام :خودسازى ، مبارزه با خواسته هاى نفس (هوا) است .

۵۳۸۰.امام على عليه السلام :با پيگيرىِ مبارزه با نفس هاى خود ، آنها را در اختيار بگيريد .

۵۳۸۱.امام على عليه السلام :تلاشت را براى خودسازى رها مكن ؛ چرا كه جز جدّيت ، تو را يارى نمى رساند .

۵۳۸۲.امام على عليه السلامـ در سفارشش به شُرَيح بن هانى ، هنگامى كه او را در جنگ با شاميان ، پيش قراول قرار داد ـ: بدان كه اگر به دليل ترس از ناخوشايندى كه [ در آخرت] به تو مى رسد ، خود را از انجام دادن بسيارى از دوست داشتنى ها باز ندارى ، هواها (خواهش هاى نفس) تو را به زيان هاى فراوانى خواهند رساند .
پس همواره مانع و بازدارنده نَفْست باش ، و به هنگام خشمت ، خُرد كننده و سركوب كننده آن باش .

۵۳۸۳.امام على عليه السلام :با پشت كردن به نفست با آن رو به رو شو .

۵۳۸۴.امام على عليه السلام :داروى نفْس ، خوددارى از هوا و پرهيز از لذّت هاى دنياست .

صفحه از 8