روان شناسى (بخش چهارم - عوامل ويرانىِ روان) - صفحه 2

۵۴۰۴.امام على عليه السلام :هر چيزى جز حكمت هاى نغز ، ملال آور است .

2 / 10

عوامل ويرانىِ روان

2 / 10 ـ 1

هوسرانى

۵۴۰۵.امام على عليه السلام :هر كس به چيزى [ از دنيا] عشق ورزد ، ديده اش را كور و دلش را بيمار ساخته است . چنين شخصى با چشمى بيمار مى نگرد و با گوشى ناشنوا مى شنود . به حتم ، شهوت ها پرده خِردش را دريده اند ، دنيا قلبش را ميرانده است ، و نفسش شيفته دنيا گشته است .

۵۴۰۶.امام على عليه السلام :نفس آدمى بر بد ادبى سرشته شده است ، و هر بنده اى ، مأمور به همراهىِ ادب شايسته است . نفس ، طبق سرشت خود، در ميدان مخالفتْ گام برمى دارد ، و بنده تلاش مى كند او را از خواستِ بد ، برگرداند . هر گاه زمام نفس را رها كند ، در فساد نفس ، شريك شده است ، و هر كس نفس خويش را در راه هوا (خواسته ها)ى آن يارى رساند ، با نفس خويش در قتل خويش ، همدست شده است .

۵۴۰۷.امام على عليه السلام :آفت نفس ، شيفتگى به دنياست .

۵۴۰۸.امام على عليه السلام :سر دسته آفت ها ، شيفته شدن به لذّت هاست .

۵۴۰۹.امام على عليه السلام :خوش خدمتى به تن ، دادن همه لذّت ها و شهوت ها و دستاوردها به آن است و در اين كار ، هلاك جان است .

صفحه از 8