روان شناسى (بخش پنجم - روش هاى نفوذ در دل ديگران) - صفحه 10

2 / 11 ـ 10

فروتنى

۵۴۵۲.امام على عليه السلام :ميوه فروتنى ، دوستى است .

2 / 11 ـ 11

وفا

۵۴۵۳.امام على عليه السلام :وفا ، سبب همبستگى است .

۵۴۵۴.امام على عليه السلام :هر كس [ حقوق دوستى را ]مراعات كند و باوفا باشد ، برادرىِ شايسته را از دست نمى دهد .

2 / 11 ـ 12

انصاف

۵۴۵۵.امام على عليه السلام :انصاف ، دل ها را به هم نزديك مى سازد .

۵۴۵۶.امام على عليه السلام :انصاف ، دوستى را پايدار مى سازد .

۵۴۵۷.امام على عليه السلام :بر پايه انصاف است كه دوستى ريشه مى دواند .

۵۴۵۸.امام على عليه السلام :شخص باانصاف ، دوستان و محبّانش بسيارند .

صفحه از 22