روان شناسى (بخش پنجم - روش هاى نفوذ در دل ديگران) - صفحه 12

2 / 11 ـ 13

راستگويى

۵۴۵۹.امام على عليه السلام :راستگو با راستگويى اش سه چيز به دست مى آورد : اعتماد نيكو ، محبوبيّت ، و شكوه .

2 / 11 ـ 14

كَرَم

۵۴۶۰.امام على عليه السلام :شخص كريم ، نزد خداوند ، برخوردار از نعمت و پاداش است ، و نزد مردم ، محبوب و شكوهمند .

2 / 11 ـ 15

سخاوت

۵۴۶۱.امام على عليه السلام :سخاوت ، محبّت مى آورد و اخلاق را زينت مى دهد .

۵۴۶۲.امام على عليه السلام :سخاوت ، موجب محبّت است .

2 / 11 ـ 16

نيكوكارى

۵۴۶۳.امام على عليه السلام :نيكوكارى ، محبّت است .

۵۴۶۴.امام على عليه السلام :نيكوكارى ، موجب محبّت است .

صفحه از 22