روان شناسى (بخش پنجم - روش هاى نفوذ در دل ديگران) - صفحه 20

۵۴۸۳.امام على عليه السلام :نصيحت ، ميوه اش محبّت است .

2 / 11 ـ 26

نكوهش خردمند

۵۴۸۴.امام على عليه السلام :سرزنش كردن ، [مايه] حياتِ دوستى است .

۵۴۸۵.امام على عليه السلام :نادان را سرزنش مكن ، كه به تو كينه خواهد ورزيد ، و خردمند را سرزنش كن ، كه دوستت خواهد گشت .

2 / 11 ـ 27

مجموعه اى از عوامل دوستى زا

۵۴۸۶.امام على عليه السلام :بهترين چيزهايى كه مردمْ آنها را دستْ مايه الفت دلِ دوستانشان قرار مى دهند و كينه را از دل دشمنانشان دور مى كنند ، خوش رويى به هنگام ديدار آنها ، سُراغ گرفتن به هنگام نبودنشان ، و گشاده رويى در حضورشان است .

۵۴۸۷.امام على عليه السلام :خِرد ، پرده اى پوشنده است ، و فضيلت ، زيبايىِ آشكار است . پس كاستى هاى خُلق خود را با فضايل خود بپوشان ، و هوس خود را با خِردت بكُش تا دوستى فراچنگت آيد و محبّت برايت آشكار گردد .

۵۴۸۸.امام على عليه السلام :گشاده رويى با شكُفتگى ، بخشش ، كار نيك ، و سلام گفتن ، برانگيزنده دوستىِ مردم اند .

۵۴۸۹.امام على عليه السلام :هيچ چيز چون بخشندگى و نرم خويى و خوش خُلقى ، دوستى را جلب نمى كند .

صفحه از 22