روان شناسى (بخش پنجم - روش هاى نفوذ در دل ديگران) - صفحه 4

2 / 11 ـ 4

خوش گفتارى

۵۴۳۲.امام على عليه السلام :اصلاح دشمنان از راه خوش گفتارى و خوش رفتارى، ساده تر از برخورد با آنان و غلبه بر آنان از راه جنگِ مصيبت بار است .

۵۴۳۳.امام على عليه السلام :هر كس گفتارش نرم باشد ، دوستى اش لازم مى گردد .

۵۴۳۴.امام على عليه السلام :هر كس شيرين زبان باشد ، دوستانش بسيار مى گردند .

۵۴۳۵.امام على عليه السلام :زبانت را به نرم گويى و سلام كردن ، عادت بده تا دوستانت فراوان و دشمنانت كم شوند .

2 / 11 ـ 5

خوش رفتارى

۵۴۳۶.امام على عليه السلام :خوش رفتارى ، مايه انس همراهان مى گردد .

۵۴۳۷.امام على عليه السلام :با همنشينىِ نيكو، رفيقان افزايش مى يابند .

صفحه از 22