روان شناسى (بخش پنجم - روش هاى نفوذ در دل ديگران) - صفحه 6

۵۴۳۸.امام على عليه السلام :همنشينىِ نيكو ، بر دوستىِ دل ها مى افزايد .

۵۴۳۹.امام على عليه السلام :هر كس گفت و شنيدِ خود را با ديگران نيكو سازد ، دوستانش بسيار مى گردند .

2 / 11 ـ 6

نرم خويى

۵۴۴۰.امام على عليه السلام :نرم خويى و بخشندگىِ آدمى ، او را نزد دشمنانش محبوب مى كند .

۵۴۴۱.امام على عليه السلام :هر كس با اطرافيان خود نرم خو باشد ، دوستش از او دوستى را مى آموزد .

۵۴۴۲.امام على عليه السلام :با نرم خويى ، دوستى پايدار مى شود .

۵۴۴۳.امام على عليه السلام :هر كس با اطرافيان خود نرم خو باشد ، دوستى خويشانش را با خود ، پايدار مى سازد .

2 / 11 ـ 7

يك رنگى در دوستى

۵۴۴۴.امام على عليه السلام :با دشمنت مدارا كن و با دوستت يك رنگ باش تا دوستى را حفظ كنى و جوانْ مردى را به دست آورى .

صفحه از 22