روان شناسى (بخش پنجم - روش هاى نفوذ در دل ديگران) - صفحه 8

2 / 11 ـ 8

گشاده رويى

۵۴۴۵.امام على عليه السلام :گشاده رويى ، دامِ دوستى است .

۵۴۴۶.امام على عليه السلام :گشاده رويى ، دامگاه دوستى است .

۵۴۴۷.امام على عليه السلام :با مردم ، مدارا كن تا از برادرىِ آنان بهره بگيرى ، و با گشاده رويى با آنان رو به رو شو تا كينه هايشان را بميرانى .

۵۴۴۸.امام على عليه السلام :خوش برخوردى ، بر استوارى دوستى مى افزايد .

2 / 11 ـ 9

اظهار دوستى

۵۴۴۹.امام على عليه السلام :با اظهار دوستى ، محبّت به وجود مى آيد .

۵۴۵۰.امام على عليه السلام :با اظهار دوستى ، محبّتْ استوار مى گردد .

۵۴۵۱.امام على عليه السلام :هر كس با مردمْ اُنس ورزد ، او را دوست مى دارند ، و هر كس با مردمْ دشمنى ورزد ، او را دشمن مى دارند .

صفحه از 22