روان شناسى (بخش پنجم - روش هاى نفوذ در دل ديگران) - صفحه 2

2 / 11

روش هاى نفوذ در دل ديگران

2 / 11 ـ 1

حسن نيّت

۵۴۲۷.امام على عليه السلام :هر كس نيّتش نيكو گردد ، جزايش فراوان ، زندگى اش نيكو ، و دوستى اش [ بر همگانْ ]واجب مى شود .

2 / 11 ـ 2

خوش گمانى

۵۴۲۸.امام على عليه السلام :هر كس به مردم ، خوش گمان باشد ، دوستى آنان را به دست مى آورد .

۵۴۲۹.امام على عليه السلام :هر كس بدگمانى بر وى غلبه كند ، هيچ صلحى بين او و يارانش باقى نمى گذارَد .

2 / 11 ـ 3

خوش خُلقى

۵۴۳۰.امام على عليه السلام :خوش خُلقى ، موجب محبّت مى گردد و دوستى را استوار مى سازد .

۵۴۳۱.امام على عليه السلام :خوش خُلق باش كه خوش خلقى ، دوستى را فراچنگِ تو مى آورَد .

صفحه از 22