روان شناسى (بخش ششم - موانع نفوذ در دل ديگران) - صفحه 2

2 / 12

موانع نفوذ در دل ديگران

2 / 12 ـ 1

پليدى جان

۵۴۹۴.امام على عليه السلام :شما بر پايه دين خدا برادريد . چيزى جز پليدىِ جان و بدنهادى ، بين شما جدايى نمى افكنَد و چون تفرقه افكنْد ، به همديگر كمك نمى كنيد ، خيرخواه يكديگر نمى شويد ، چيزى به همديگر نمى بخشيد ، و همديگر را دوست نمى داريد .

2 / 12 ـ 2

بداخلاقى

۵۴۹۵.امام على عليه السلام :هر كس بداخلاق باشد ، همنشينان و دوستانش اندك شوند .

۵۴۹۶.امام على عليه السلام :هر كس بداخلاق باشد ، دوست و رفيقش او را تنها مى گذارند .

۵۴۹۷.امام على عليه السلام :هر كس درشتْ خوى باشد ، دور و بَرش خالى مى شود .

صفحه از 15