دانش و حكمت - صفحه 1

فصل دوم‏ : دانش و حكمت‏

2 / 1

دانش‏جويى‏

۱۴.امام رضا عليه السلام : دانش، بيش از پدران، اهل خود را گِرد مى‏آورد.

۱۵.امام رضا عليه السلام : هر كه عبرت گيرد، بينا شود و هر كه بينا شود، فهميده گردد و هر كه فهميده شود، دانا گردد.

۱۶.امام رضا عليه السلام : در روز قيامت به عابد گفته مى‏شود: تو مرد خوبى بودى: همّ و غمّت خودت بود و زحمتى براى مردم نداشتى، پس وارد بهشت شو. امّا آگاه باشيد عالم دين ، كسى است كه خيرش را بر مردم فرو ريزانَد و آنها را از دشمنانشان برَهانَد و نعمت‏هاى بهشت‏هاى خداى متعال را بر ايشان فراوان گردانَد، و خشنودى خداوند متعال را برايشان فراهم آورد . [روز قيامت‏] به عالم دين گفته مى‏شود: «اى كسى كه يتيمان خاندان محمّد را سرپرستى كردى و دوستداران و پيروان ناتوانشان را هدايت نمودى! بِايست تا براى هر كس كه از تو فراگرفته يا دانشى آموخته ، شفاعت كنى» . او مى‏ايستد و گروه گروه گروه را - تا ده تا فرمود - با خود به بهشت مى‏بَرد، و آنها كسانى هستند كه دانش‏هايش را از او بى واسطه يا با واسطه تا روز قيامت ، فرا گرفتند.
پس، بنگر كه بسيار فرق است ميان اين دو مقام (عابد و عالم دين) . ۱

1.۱. صاحب‏دلى به مدرسه آمد ز خانقاه‏بشكست عهد صحبت اهل طريق راگفتم: ميان عالم و عابد ، چه فرق بودتا اختيار كردى از آن، اين فريق را؟گفت: آن، گليم خويش به در مى‏برد ز موج‏و اين جهد مى‏كند كه بگيرد غريق را

صفحه از 17