تحلیل برهان پایدار و ناپایدار در ترجیح آخرت بر دنیا

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : عباس پسندیده
پديدآورنده : معصومه سالخورده

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

در متون دینی تأکیدی ویژه نسبت به زهد ورزیدن انسان به دنیا و ترغیب نمودن او به سرای اخروی وجود دارد. یکی از دلایل این امر،‏ به وجه پایداری آخرت،‏ جاودانه طلب بودن انسان و ناپایداری جهانی که در آن زندگی می‌کند،‏ برمی‌گردد. بدین‌جهت یکی از رسالت‌های دین مشخص نمودن امور پایدار و ناپایدار،‏ ترغیب نمودن انسان به امور پایدار و جدا نمودن از امور ناپایدار است. زندگی دنیوی ازاین‌جهت،‏ دارای محدودیت و متناهی است. در مقابل،‏ آخرت نامحدود،‏ نامتناهی و جاودانه است. خداوند متعال با ارائهٔ برهان پایدار و ناپایدار،‏ بینش دستیابی و مصادیق حقیقیِ وصول به زندگی جاوید را به انسانی که از فنا و نقص گریزان است و گاهی امور ناپایدار را پایدار می‌پندارد و به آن‌ها دل‌بستگی پیدا می‌کند،‏ بیان نموده و خلود در سرای اخروی را پاسخ این نیاز فطری بشر قرار داده است و توسط هادیانِ دین،‏ مدل‌های رفتاری صحیح در رابطه با دنیای ناپایدار را به انسان عرضه داشته تا عملکردهای او که ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با میزان و نوع شناخت او از جهان هستی دارد،‏ به‌خوبی شکل گیرد.
بر مبنای برهان پایدار و ناپایدار،‏ مناسبات انسان با دنیا و آخرت تغییر می‌کند و به شکل صحیحی تنظیم می‌گردد،‏ درنتیجه گرایش او از دنیا به آخرت تغییر خواهد نمود و میل فطری‌اش به بقا در جهت صحیح هدایت می‌شود؛ در زندگی آرامش و رضامندی خواهد داشت و مسیر دستیابی به سعادت را به‌درستی خواهد پیمود.
کلیدواژه‌ها: دنیا،‏ آخرت،‏ پایدار،‏ ناپایدار،‏ برهان.

کلیدواژه‌های مقاله :دنیا،‏ آخرت،‏ پایدار،‏ ناپایدار،‏ برهان.