دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون احادیث طینت در تبیین سعادت و شقاوت انسان

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : زهرا محمودی
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

بین احادیث طینت و سعادت و شقاوت انسان،‏ ارتباط وجود دارد و در تفسیر و چگونگی این ارتباط آراء متعددی مطرح شده است. دیدگاه علامه طباطبایی (ره) در تفسیر و برداشت از احادیث طینت و ارتباط آن با سعادت و شقاوت انسان در ذیل آیات قرآن قابل توجه است؛ لذا این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی،‏ به استخراج دیدگاه علامه طباطبایی،‏ با تأکید بر تفسیر المیزان در باب ارتباط احادیث طینت با سعادت و شقاوت پرداخته که حاصل این کنکاش چنین شد: علامه طباطبایی مدلول احادیث طینت ر با لحاظ ضعف‌های سندی بعضی روایات،‏ با توجه به کثرت روایات وارده اجمالاً می‌پذیرد و معتقد است هیچ‌گونه تعارضی بین پذیرش اجمالی طینت و اختیار انسان وجود ندارد. طینت در حد زمینه و علت ناقصه می‌باشد و نهایتاً سعادت و شقاوت انسان با اعمال اختیاری او رقم می‌خورد.

کلیدواژه‌های مقاله :علامه طباطبایی،‏ احادیث طینت،‏ سعادت و شقاوت.