آداب آموختن (بخش دوم) - صفحه 2

ب : آنچه شايسته نيست

3 / 20

آموختن براى غيرخدا

۱۰۳۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس دانش را براى ريا و خودنمايى و به دست آوردن دنيا فرا گيرد ، خداوند بركتش را از وى بر مى دارد و روزى را بر او تنگ مى كند و او را به خودش وا مى گذارد و هركس را خدا به خودش واگذارد ، هلاكتش حتمى است .

۱۰۳۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس دانش را براى چهار چيز بطلبد ، وارد آتش گردد : براى آنكه با دانشمندان رقابت كند يا با نادانان بستيزد يا مردم را متوجه خود كند و يا از پادشاهان اخّاذى كند .

۱۰۳۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس دانش را بطلبد براى اينكه با دانشمندان همراه شود يا با نادانان بستيزد يا مردم را متوجه خود كند ، خداوند او را داخل آتش گرداند .

۱۰۴۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دانش را فرانگيريد تا بدان با نادانان بستيزيد و با دانشمندان جدل كنيد و مردم را به خود متوجه سازيد ، بلكه با سخنتان آنچه را نزد خداست بطلبيد كه آن دوام دارد و مى ماند و جز آن نابود مى شود .

۱۰۴۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دانش را فرا نگيريد تا بدان با دانشمندان رقابت كنيد و با نادانان بستيزيد و مجلسها را به چنگ آوريد ، كه هركس چنين كند ، در آتش است ، آتش .

۱۰۴۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس دانش را فراگيرد تا با دانشمندان رقابت كند و در مجلسها با نادانان بستيزد ، بوى بهشت را نشنود .

صفحه از 20