تربیت فرزندان - صفحه 2

2 / 14

روان شناسى تربيتى

2 / 14 ـ 1

پرداختن به تربيت فرزندان

۵۵۴۵.امام على عليه السلامـ در سفارش به پسرش حسن عليه السلام ـ: قلب نوجوان ، چون زمين خالى است . هر چه در آن افكنى ، مى پذيرد . من پيش از آن كه دلت سخت و خِردت مشغول شود ، به تربيت تو پرداختم .

2 / 14 ـ 2

عدالت بين فرزندان

۵۵۴۶.ربيع الأبرار :هنگامى كه على عليه السلام در بصره با زنى از قبيله نَهْشَل ازدواج كرد ، خود بر روى تخت نشست ، حسن عليه السلام را در سمت راست و حسين عليه السلام را در سمت چپ و محمّد بن حنفيّه را پايين نشانْد ، و ترسيد كه اين كار ، او را برنجاند . از اين رو فرمود : «پسرم! تو پسر منى و اين دو ، پسران پيامبر خدا» .

۵۵۴۷.امام على عليه السلام :پيامبر خدا ، مردى را ديد كه دو فرزند داشت و يكى از فرزندان خود را بوسيد و ديگرى را نبوسيد . فرمود : «چرا بين آن دو ، برابرى به كار نبستى؟» .

صفحه از 8