پند و موعظه - صفحه 2

باب چهارم : سخنورى

4 / 1

سخنى فراگير در موعظه

۵۵۶۴.نهج البلاغةـ بخشى از سخنرانى امام على عليه السلام كه حاوى در پند و حكمت است ـ: «منزلگاه آخر ، پيشِ روى شماست و مرگ ، از پشتِ سرتان بانگ رحيل مى زند . سبُك بار شويد ، تا برسيد ، كه پيشينيان شما پسينيانتان را انتظار مى بَرند» .
سيّدِ رَضى گفته است: اين سخن، اگر پس از سخن خداى سبحان و پيامبر خدا، با هر سخنى سنجيده شود ، بر آن ، رُجحان خواهد داشت و پيشى خواهد گرفت.و اين عبارتِ آن حضرت كه فرمود : «سبكْ بار شويد ، تا برسيد» ، هيچ سخنى كوتاه تر و پُر بهره تر از آن نيست . شگفتا از سخنى كه به اين اندازه ژرف است! و شگفتا از حكمتى كه اين قدر زلال و سيراب كننده است! ما در كتاب الخصائص ، به عظمت اين سخن و ارزش گوهر آن ، آگاهى داده ايم .

صفحه از 3