زمين شناسى و هواشناسى - صفحه 2

باب نهم : زمين شناسى و هواشناسى

9 / 1

وظيفه كوه ها در زمين

۵۶۱۵.امام على عليه السلام :[ خداوند] عز و جل با صخره هاى استوار و كوه هاى بلند و پايدار ، جنبش زمين را تعديل كرد و به خاطر فرو رفتن بُن كوه ها در جاى جاى زمين و خزيدنشان در سوراخ هاى آن ، زمينْ آرام گرفت و كوه ها بر درشتى و پستى هاى آن ايستاده ، سر به فلك كشيدند .

۵۶۱۶.امام على عليه السلام :[ خداوند] عز و جل زمين را ايجاد كرد و آن را ـ بى آن كه مشغولش كند ـ نگه داشت ، و بدون استوار ساختن آن بر چيزى ، آن را به جريان انداخت و بدون تكيه گاه ، استوارش داشت و بدون پايه ، آن را برافراشت و از كجى و انحراف ، نگه داشت ، و از در هم ريختن و گشودگى بازش داشت ، ميخ هاى آن را استوار كرد و كوه ها را گرداگردش برافراشت .

۵۶۱۷.امام على عليه السلامـ در شـگفتى آفـرينش هـسـتى ـ: و [ خداوند] عز و جل صخره هاى زمين و بلندى ها و كوه هاى بزرگ را آفريد و در جايشان برقرار ساخت ، و در قرارگاهشان مُلزم گردانيد .
قلّه كوه ها به سوى آسمان كشيده شد و ريشه آنها در آب ، قرار گرفت . كوه ها را از دشت هاى هموار ، بيرون آورْد و ريشه هاى آنها را در جاى جاى زمين و در جاى مناسبشان فرو بُرد ، ستيغ هاى آنها را سر به آسمان كشاند و بلندى هاى آن را درازنا بخشيد و آنها را براى زمين، تكيه گاه قرار داد و چون ميخ در آن ، استوار گردانيد و در نتيجه ، زمينْ آرام گرفت تا نتواند ساكنانش را بلرزاند و يا آنچه را بر پشت دارد ، بريزد ، و يا از جاى خود ، خارج شود .

صفحه از 6