از من بپرسيد - صفحه 2

باب دهم : پيش از آن كه مرا از دست بدهيد ، از من بپرسيد

۵۶۲۲.امام على عليه السلام :پيش از آن كه مرا از دست بدهيد ، از من بپرسيد .

۵۶۲۳.تاريخ دمشقـ به نقل از عُمَير بن عبد اللّه ـ: على عليه السلام بر منبر كوفه براى ما سخنرانى مى كرد كه فرمود : «اى مردم! پيش از آن كه مرا از دست بدهيد ، از من بپرسيد؛ چرا كه مرا در بين اين دو پهلو ، ۱ دانشِ انبوهى است» .

۵۶۲۴.امام على عليه السلام :پيش از آن كه مرا از دست بدهيد ، از من بپرسيد ؛ چون من به راه هاى آسمان ، از راه هاى زمين ، آگاه ترم . پيش از آن كه فتنه اى به سانِ شتر بى صاحب ، گام بردارد و مردم را بكوبد و عقل صاحب خردان را ببرَد ، از من بپرسيد!

1.در نسخه اى به جاى كلمه «جنبين (دو پهلو)» ، «جبلين (دو كوه)» آمده است .

صفحه از 28