حاضر جوابى - صفحه 2

باب يازدهم : حاضر جوابى

۵۶۴۲.نهج البلاغة :گروهى از يهوديان به على عليه السلام گفتند : هنوز پيامبرتان را دفن نكرده بوديد كه با هم درگير شديد .
فرمود : «ما درباره آنچه از اوست ، اختلاف كرديم ، نه در خود او ؛ ۱ امّا شما هنوز پايتان از آب دريا خشك نشده بود كه به پيامبرتان گفتيد : «همان گونه كه براى آنان خدايانى است ، براى ما [ نيز ]خدايى قرار ده . [ موسى عليه السلام ]گفت : به راستى كه شما نادانى مى كنيد» » .

۵۶۴۳.نهج البلاغة :از على عليه السلام پرسيده شد : چگونه خداوند ، بندگان را با اين همه فراوانى ، حسابرسى مى كند؟
على عليه السلام فرمود : «همان گونه كه با همه فراوانى شان ، روزى شان مى دهد» .
گفته شد : چگونه آنان را حسابرسى مى كند ، در حالى كه آنان ، او را نمى بينند؟
على عليه السلام فرمود : «همان گونه كه او را نمى بينند و او روزى شان مى دهد» .

۵۶۴۴.الأمالى ، سيّد مرتضى :ابن كَوّاء به على عليه السلام گفت : اى امير مؤمنان! بين آسمان و زمين ، چه قدر فاصله است؟ فرمود : «به مقدار يك دعاى مستجاب» .

1.يعنى ما در آنچه از وى روايت شده است ، اختلاف كرديم و نه در درستى پيامبرىِ آن حضرت .

صفحه از 18