آداب شب و روز عيد فطر - صفحه 16

فصل سوم : آداب روز عيد

3 / 1

اهميت دادن به روز عيد

۳۴۳.الكافى ـ به نقل از جابر ، از امام باقر عليه السلام ـ :پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «چون روز اوّل ماه شوّال شود ، منادى ندا مى دهد: اى مؤمنان! صبحگاهان به سوى جايزه هايتان بشتابيد».
سپس فرمود: «اى جابر! جايزه هاى خدا ، جوايز اين پادشاهان نيست». سپس فرمود: «آن روز ، روزِ جايزه هاست».

۳۴۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:فرشتگان ، روز عيد ، سركوچه ها و گذرها مى ايستند و مى گويند: «بشتابيد به سوى پروردگار كريم كه عطاى بسيار مى دهد و گناه بزرگ را مى آمرزد».

۳۴۵.امام على عليه السلام ـ در برخى عيدها ـ :اين ، عيد كسى است كه خداوند ، روزه او را پذيرفته و عبادتش را قبول كرده است و هر روزى كه در آن ، خدا معصيت نشود ، آن روز عيد است.

۳۴۶.كتاب من لايحضره الفقيه :امام حسن مجتبى عليه السلام در روز عيد فطرى به مردمى نگاه كرد كه به بازى و خنده مشغول بودند. رو به اصحاب خود كرده ، فرمود: «خداى متعال ، ماه رمضان را به عنوان ميدانى براى مسابقه آفريدگانش آفريد
تا به وسيله فرمان بُردارى از خدا ، به سوى رضاى الهى سبقت بگيرند. گروهى پيش افتاده ، برنده شدند و گروهى هم عقب مانده ، محروم گشتند. پس شگفت از خنده كننده بازيگر است در روزى كه نيكوكاران پاداش مى يابند و كوتاهى كنندگان ، ناكام مى شوند. به خدا سوگند ، اگر پرده كنار رود ، نيكوكارْ سرگرم نيكوكارى خود خواهد شد و بدكار ، گرفتار بدكارى خويش!».

صفحه از 29