آداب شب و روز عيد فطر - صفحه 22

نكته

سيّد ابن طاووس رحمه الله گويد:
بايد نيّت روزه دار در خوردن روز عيد ، فرمان بُردارى از امر خداوند متعال باشد تا در خوردن خود نيز ، مثل روزه گرفتنش ، در حال عبادت و سعادت باشد.

ه ـ پرداخت زكات

۳۵۴.كتاب من لايحضره الفقيه:از امام صادق عليه السلام درباره آيه : « رستگار شد كسى كه زكات داد» پرسيدند.
فرمود: «كسى كه فطريه را بپردازد» .
گفتند: « و نام پروردگارش را ياد كرد ، پس نماز خواند»؟
فرمود: «[ كسى كه] به صحرا رفت ، پس نماز خواند».

۳۵۵.امام صادق عليه السلام:از كمال روزه ، پرداخت زكات (يعنى فطريه) است ، همان گونه كه صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آلهاز كمال نماز است؛ چرا كه هر كس روزه بدارد ، امّا زكات نپردازد ، اگر به عمد ترك كرده باشد ، براى او روزه اى نيست ، و نيز كسى كه صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله را ترك كند ، نمازى براى او نيست. خداى متعال ، پيش از نماز ، زكات را گفته است؛ فرموده است: « رستگار شد كسى كه زكات داد * و نام پروردگارش را ياد كرد ، و نماز خواند» .

۳۵۶.امام على عليه السلام:هر كس زكات فطره بپردازد ، خداوند به سبب آن ، آنچه را از زكات مالش كاسته است ، كامل مى سازد.

صفحه از 29