احادیث برگزیده باب آ ـ الف - صفحه 1

باب آ ـ الف

۱.آفَةُ السَّماحَةِ المَنُّ ؛ ۱

۰.آفت بخشش ، منّت گذارى است .

۲.آفَةُ العِبادَةِ الفَترَةُ ؛ ۲

۰.آفت عبادت ، سستى است .

۳.آفَةُ العِلمِ النِّسيانُ ؛ ۳

۰.آفت دانش ، فراموشى است .

۴.اِتَّقوا فِراسَةَ المُؤمِنِ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللّهِ ؛ ۴

۰.از هوشيارى مؤمن پروا كنيد ، كه مؤمن با نور خدا نظر مى كند . ۵

1.معدن الجواهر ، ص ۵۹ .

2.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۱۷ .

3.الخصال ، ص ۴۱۶ .

4.بصائر الدرجات ، ص ۳۷۵ .

5.فراست ، يعنى شناخت باطن امرى با نگريستن به ظاهر آن و مراد از فراست مؤمن ، شناخت هايى است كه با الهامات رحمانى به او افاضه مى شود . بر اساس برخى احاديث ، دريافت ، داراى مراتبى است كه هر مؤمنى از آن برخوردار است . در برخى احاديث نيز آمده است نورى كه مؤمن با آن نظر مى كند ، همان نورى است كه از آن آفريده شده است . مراد از «پروا داشتن» ، شايد اين باشد كه معرفت مؤمن ، معرفتى ربّانى و حكايتگر حقيقتِ امور است كه نبايد بى اهمّيت از كنار آن گذشت .

صفحه از 12