سند حدیث و صدور از معصوم

پرسش :

آيا صحّت سند حديث، دليل صدور قطعى آن و ضعف سند، دليل عدم صدور قطعى آن است؟پاسخ :

بى ترديد، پاسخ هر دو مورد، منفى است؛ زيرا ممكن است سندى صحيح باشد ؛ ولى متن، صادر نشده باشد و راوى يا ناسخ، خطا كرده باشند، و يا سند، ضعيف باشد ؛ امّا متن، صادر شده باشد. البتّه حجّيت حديث صحيح و عدم حجّيت حديث ضعيف در مسائل فقهى، موضوع ديگرى است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت