دوشنبه 1391/3/22
مدت: 30 دقیقه

حدیث در گذر زمان (37)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

اصول چهارصدگانه حديثي ـ معرفی کتاب «امالی شیخ مفید (ره)»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • اصول چهارصدگانه حديثي ـ معرفی کتاب «امالی شیخ مفید (دانلود)