عنوان کتاب : یادگار عصمت + دانلود
پديدآورنده : صفر فلاحی
محل نشر : قم
ناشر : زائر
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

یادگار عصمت + دانلود

مقدمه کتاب:

در تاريخ، افرادي فراوان يافت مي  شوند كه برهه ای از زندگي آنان بسیار مهم و قابل دقّت و مطالعه است، ولي پرورش یافتگـان مكتـب انسـان سـاز ادیان توحیدي به ويژه اسلام، آنسان تربيت یافته اند كـه همـه مراحـل زندگان يشان قابل تأمل و دقّت فراوان است.
مقصود از تحري يـ ر ا ن نوشـته، نگاهی دوباره به بخشهايي از زندگي يکی از پرورش یافتگان مكتب اسلام و تالی تلو معصومین علیهم السلام، حضرت فاطمه ی معصومه سلام الله علیها است . ،
با یادآوري این نكته كه مطالعه درباره ي انسان های ممتاز، اثري بسـيار شگرف در تربيت، سازندگي و پرورش روح انساني فـرد و جامعـه داشـته و دارد؛ زيرا بزرگان علم و عمـل در طـول دوران ح يـ ات خـو يش بـا فـراز و ينش بهاي ي فراوان روبهرو بوده و در اين هنگامه عـزم و اراده ي خـو يش را نمايانده .اند..

از بخش های مهم زندگی سراسر نور حضرت فاطمه ي معصومه  مسأله ي هجرت آن بزرگوار از مدينه به ايران است و اصولاً ا يـن سؤال درباره حضرتش مطرح است كه: چرا در سـال ۲۰۱ هجـري بـه چنین مسافرت مهم و با شرايط سخت با توجه به جو حاكم بـر ممالـك اسـلامي  راضي شدند؟ یا چرا پس از وقوع حوادث ي در بين راه از سرزمين قم سؤال کردند؟ و یژگي هاي قم چه بود؟ و ....  :
مروري هر چند گذرا به زندگي بانو يي كه امروز بيش از ۱۲۰۰ سال از هجرتش به ديار قم ميگذرد؛ و پس از آن تاريخ، حرمش ميعادگاه هزاران عالمِ محدث، فقيه عارف، عابد و شيفته ي معنويت و حقيقت است، زوا يايي گسترده تر از اين حركت عظيم را نمايان ميسازد .