روز قيام حضرت مهدی(ع)

پرسش :

در چه روزی حضرت مهدی(ع) قیام خواهد کرد؟پاسخ :

در احاديث، روزهاى مختلفى به عنوان روز قيام امام مهدى عليه السلام مطرح شده اند كه مى توان آنها را به چهار گروه تقسيم كرد :

گروه اوّل : احاديثى كه در آنها روز «عاشورا» روز قيام امام عليه السلام تعيين شده است كه در ميان آنها، روايت معتبر نيز وجود دارد .[۱]

گروه دوم : احاديثى كه «نوروز» را روز قيام ايشان دانسته اند كه هيچ يك از آنها سند معتبر ندارند.[۲]

گروه سوم : احاديثى كه روز «جمعه» را روز قيام معرفى كرده اند كه از ميان سه گزارش ارائه شده، يكى از آنها معتبر است.[۳]

شيخ صدوق نيز جمعه بودن روز ظهور را مسلّم فرض كرده است .[۴]

گروه چهارم : احاديثى كه تصريح مى كنند روز قيام امام عليه السلام روز «شنبه» است[۵]كه در اين گروه نيز حديث معتبر وجود دارد.[۶]در جمع بندى اين احاديث مى توان گفت : گروه اوّل و دوم، تعارضى با يكديگر ندارند؛ زيرا هم زمان شدن روز عاشورا و نوروز امكان پذير است؛ چون يكى بر اساس تاريخ قمرى، و ديگرى بر پايه تاريخ شمسى است.

امّا گروه سوم و چهارم، در ظاهر با هم تعارض دارند؛ زيرا هر يك، روز خاصّى از هفته را براى قيام، معرّفى كرده اند. از اين رو، فرض صدور هر دو گروه از معصوم،در جمع بندى آنها و براى حل تعارض مطرح شده، چند احتمال قابل تصوّر است :

۱. روز جمعه، مقدّمات قيام فراهم مى شود، و شنبه، قيام رسماً آغاز مى گردد.

۲. جمعه، روز آغاز قيام، و شنبه، روز جهانى شدن آن است.

۳. امام در روز جمعه براى ياران خاصّش ظاهر مى شود و روز شنبه، دعوت ايشان عمومى و علنى مى گردد. آنچه در برخى از احاديث آمده است كه امام روز شنبه براى مردم سخنرانى دارد،[۷]مؤيّد اين احتمال است.


[۱]ر.ك : ص ۱۲۷ .

[۲]ر.ك : ص ۱۲۹ .

[۳]ر.ك : ص ۱۳۵ .

[۴]ر.ك : ص ۱۳۵ .

[۵]ر.ك : ص ۱۳۷ و ص ۱۲۷ .

[۶]در سند اين روايت، على بن ابى حمزه بطائنى وجود دارد كه واقفى است ؛ ولى با توجّه به اين كه مشايخ روايى از او در دوران انحراف، روايت نقل نكرده اند، روايت ياد شده، معتبر شناخته مى شود.

[۷]ر. ك: ص ۱۲۸ ح ۱۴۷۸ و ح ۱۴۷۹ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت