ذکر خداوند با اطاعت

پرسش :

منظور از اطاعت خداوند در حدیث پیامبر(ص) که طبرسی در مکارم الاخلاق آورده، چیست؟
کسی که اطاعت خداوند متعال را بنماید، ذکر او را نموده است، اگر چه نماز و روزه و تلاوت قرآنش کم باشد.پاسخ :

منظور از «اطاعت خداوند» انجام واجبات و ترک کارهای حرام است. ظاهرا مراد از کمی نماز و روزه، کم گذاشتن از نماز و روزه ی مستحبی است؛ زیرا کسی که از واجبات کم گذارد اطاعت خداوند نکرده است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :