صبح حرم

نشریه : سنجه - پیش شماره 2

نویسنده : پديدآورنده : یحیی علوی فرد

سال / شماره پیاپی / صفحه 34/36

چکیده :

کمبود منابع تاریخی در بارۀ حضرت معصومه سلام الله علیها، دست نویسندگان و هنرمندان را برای ارائە آثار گونا گون، بسته است؛ اما با تمام این محدودیتها، شاعران در طول تاریخ، بیکار ننشسته اند و در وصف آن حضرت، شعرهایی سروده اند. در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان، شعرهای کمی در بارۀ ایشان وجود دارد.
شاید بتوان جدیترین مجموعۀ شعر در وصف آن حضرت را مجموعۀ »آمدی در شهر ما گل کاشتی« دانست. در این کتاب، ده قطعه شعر از آقای علی باباجانی در وصف آن حضرت آمده است

کلیدواژه‌های مقاله :شعر - حرم - حضرت معصومه (س)