قصه های واقعی

نشریه : سنجه - پیش شماره 2

نویسنده : پديدآورنده : زهره سادات میرعارفین

سال / شماره پیاپی / صفحه 38 / 41

چکیده :

در بارۀ کتاب«گونه شناسی قصه های قرآنی(واقع نما،نمادین،اسطوره ای)»
مسئلۀ این کتاب، »جستجوی ماهیت و انواع قصههای قرآن با این محوریت]است[ که میزان راهیافتگی نماد و اسطوره در قصص قرآنی، تا چه حد است«. این سخن مقابله ای با نظریۀ دکتر محمّد احمد خلف الله از اعضای مکتب امنا و از برجسته ترین شا گردان دکتر امین خولی مصری تبار است
این کتاب در پنج فصل تدوین شده است که سه فصل اول به واقع زمینه سازی برای دو فصل پایانی آن است.

کلیدواژه‌های مقاله :قصه های قرآنی