حرف هایی از دل زندگی نویسنده

نشریه : سنجه - پیش شماره 2

نویسنده : پديدآورنده : سید سعید هاشمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 42/44

چکیده :

نگاهی به کتاب «به خودت بباز لیلی»
کتاب »به خودت بباز لیلی«، یک نثر ادبی بلند است، »به خودت بباز لیلی« اسم قشنگی دارد. طوری که مخاطب فکر میکند نویسنده خواسته حرف خاصی بزند. البته در کتاب به آن »حرف خاص« هم میرسیم اما شیوۀ بیان نویسنده،شیوۀ خاصی نیست

کلیدواژه‌های مقاله :داستان - لیلی