هر روز با بال های الهی

نشریه : سنجش - پیش شماره 2

نویسنده : پديدآورنده : خسرو هدایت

سال / شماره پیاپی / صفحه 45/50

چکیده :

در این کتاب به شمارش روزهای سال، برای هر روز، از اول فروردین تا 29 اسفند، دو آیۀ برگزیده از قرآن با ترجمۀ فارسی و انگلیسی آمده است. ّ نویسنده در مقد مۀ کتاب، انگیزهاش را این گونه بیان میکند:
«خوانندۀ عزیز! تو میتوانی بر اساس تاریخ یا باز کردن صفحه ای از این کتاب،پیامهای الهی روزانه ات را دریافت و آن را به صورت عبارت تأ کیدی، تکرار کنی تا هر روز ، نور این جمالت الهی، زندگیات را روشن و پُر از خیر و برکت کند«.

کلیدواژه‌های مقاله :بال های الهی