دورشدن از حرف های کلیشه ای و نخ نما

نشریه : سنجه - پیش شماره 2

نویسنده : پديدآورنده : رقیه ندیری

سال / شماره پیاپی / صفحه 51/53

چکیده :

نگاهی گذرا به کتاب «خدا خانه دارد»
»خدا خانه دارد«، جملۀ ساده ای است که بر پیشانی کتابی از فاطمۀ شهیدی حک شده است. طر ح جلد نیز ساده و بی ادعاست.
موضوع متنها را از مقدّمۀ کتاب میخوانی:
مطالبی که در مناسبتهای مذهبی نوشته شده اند.

کلیدواژه‌های مقاله :خدا