تبسّم های درس آموز

نشریه : سنجه - پیش شماره 2

نویسنده : پديدآورنده : حسین پورشریف

سال / شماره پیاپی / صفحه 54 / 56

چکیده :

یادداشتی در بارۀ کتاب «لبخند معصومان علیهم السلام»
»یکی از نکات برجسته در سیرۀ اهل بیت علیهم السلام خوشرویی آن بزرگواران است که در قالب لبخندهایی زیبا جلوه کرده است. پیشوایان معصوم ما، بسیاری از پیامهای خود را با یک تبسّ م بیان کرده اند یا پیام خود را با لبخندی مهرآمیز قرین ساخته اند.
بنا بر نظر نویسندۀ کتاب، غلامرضا حیدری ابهری: »هدف از تهیۀ کتاب حاضر، آشنا ساختن خوانندگان محترم با برخى رفتارهاى اجتماعى معصومان علیهم السلام بوده که....

کلیدواژه‌های مقاله :لبخند معصومان