معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار
پديدآورنده : مهدی آذری فرد

سال / شماره پیاپی / صفحه 49 -33

چکیده :

جستوجو در مفهوم لغوی واژه « أعجمی » و مفهوم م در روایات، نشان می دهد اولا واژه أعجمی و عجمی معنایی واحد دارند و به جای یکدیگر به کار می روند و ثانیا کاربرد این واژه در کلام وحی، نشان می دهد واژه أعجمی در قرآن،در همان معنای لغوی آن به کار رفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :عجمی،مفردات قرآن، لغت، حدیث، تفسیر.